Regulamin Kina WISŁA

Załącznik nr 2
do Procedury zapewnienia bezpieczeństwa
w Tarnobrzeskim Domu Kultury dotycząca
ochrony przed koronawirusem SARS- CoV- 2

 

REGULAMIN KINA WISŁA
w Tarnobrzeskim Domu Kultury w czasie zagrożenia epidemiologicznego

Regulamin określa zasady korzystania z Kina „Wisła” w Tarnobrzegu oraz sali widowiskowej TDK podczas projekcji filmowych i imprez artystycznych. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezpiecznego przebywania w sali w związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Wstęp na seans do sali kinowej jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.
 2. Zakazuje się uczestnictwa w seansie osobom objętym kwarantanną lub izolacją domową, osobom mającym objawy choroby zakaźnej oraz osobom, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem, bądź podejrzaną o zakażenie.
 3. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 4. Osoby wchodzące na seans korzystają z wejścia głównego w TDK od ulicy Słowackiego.
 5. Każdy uczestnik seansu zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem umieszczonym przy wejściu do obiektu.
 6. W obiekcie i podczas seansu uczestnicy zobowiązani są posiadać własną osłonę nosa i twarzy. W obiekcie zachowują min. 2-metrowy bezpieczny dystans społeczny od innych osób oraz pracowników TDK.
 7. Osoby wchodzące na projekcje filmu zajmują miejsca zgodnie ze wskazaniem na bilecie z zachowaniem zasady co drugie miejsce w rzędzie z wyjątkiem:
  – widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia,
  – widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
  – osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 8. Na seansie może przebywać maksymalnie 159 osób (50% dostępnych miejsc w sali).
 9. Czasowo zawiesza się korzystanie z szatni.
 10. Uczestnicy seansu wychodzą z sali kinowej wyjściami od ul. Moniuszki. Pracownik TDK będzie odpowiedzialny za prawidłowy ruch osób wchodzących oraz wychodzących z budynku.
 11. Bilety sprawdzane są bezdotykowo.
 12. Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez Tarnobrzeski Dom Kultury w sali kinowej zabrania się:
  1)dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 2018.1191 tj. z dnia 2018.06.21.). Działania takie są nielegalne i będą zgłaszane policji;
  2) korzystania i używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń emitujących światło lub dźwięk;
  3) spożywania alkoholu, palenia papierosów, korzystania z elektronicznych papierosów;
  4) wnoszenia, posiadania i używania środków odurzających;
  5) głośnego zachowania zakłócającego innym uczestnikom odbiór filmu;
  6) zajmowania miejsc niezgodnych z miejscem oznaczonym na bilecie;
  7) konsumpcji wszelkich artykułów spożywczych i napojów;
  8) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych i niedowidzących;
  9) wprowadzania rowerów, deskorolek oraz innych pojazdów jedno lub dwu śladowych, a także wjazdu na rolkach i wrotkach.

II ZAKUP BILETÓW.

 1. Informacje o seansach filmowych i sposobie ich rezerwacji oraz zakupu biletów można uzyskać na stronie internetowej www.kino.tdk.tarnobrzeg.pl oraz pod numerem telefonu 15 822 21 20 wew. 32.
 2. Bilety można zakupić online za pośrednictwem strony internetowej www.kino.tdk.tarnobrzeg.pl.
 3. Rekomendujemy zakup biletów online.
 4. Kino nie prowadzi rezerwacji biletów dla osób indywidualnych.
 5. Kasa czynna jest na pół godziny przed każdym seansem. Przed kasą znajduje się tylko 1 osoba, pozostałe osoby w kolejce ustawiają się z zachowaniem dystansu min. 2 m (miejsca oznakowane linią).
 6. Bilety zbiorowe są sprzedawane dla grupy powyżej 10 osób.
 7. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, osobom uczącym się do 26. roku życia, emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji.
 8. TDK zastrzega, że bilet, który jest nieczytelny lub uszkodzony w taki sposób, że nie jest możliwe jego właściwe odczytanie i weryfikacja może zostać uznany za nieważny i nie będzie uprawniał do uczestniczenia w projekcji filmu.


III REPERTUAR.

 1. Repertuar Kina dostępny jest w budynku TDK, na stronach: www.tdk.tarnobrzeg.pl, www.kino.tdk.tarnobrzeg.pl.
 2. TDK zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany repertuaru.
 3. TDK nie ponosi odpowiedzialności za repertuar zamieszczany w mediach i w innych miejscach, gdzie na treść i poprawność publikacji nie ma wpływu.


IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Powyższe zasady stosuje się analogicznie do innych wydarzeń artystycznych (koncerty, spektakle itp.) organizowanych w sali widowiskowej TDK.
 2. TDK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sali kinowej.
 3. W czasie projekcji i po jej zakończeniu uczestnicy proszeni są o zachowanie ładu i porządku.
 4. Wszelkie zniszczenia, celowo dokonane uszkodzenia – sprawy te zostaną skierowane na drogę postępowania w sprawach o wykroczeniach.
 5. Między projekcjami filmowymi ustala się przerwę – min. 30 minut.
 6. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Dyrekcji Tarnobrzeskiego Domu Kultury.

Pobierz Regulamin (pdf)